Dag 1. Redding

Inleiding

“En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, (5) opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:14-15).
In het begin zondigden Adam en Eva door zich af te keren van God en hun eigen weg van ongehoorzaamheid in te slaan. Vanaf dat moment werden alle mensen dood in hun zonden geboren en hadden zij allemaal een Verlosser nodig.
“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12).
Maar voor God was dit geen verrassing. God wist al voor de grondlegging van deze wereld dat deze nood zou ontstaan (1Petrus 1:18-21). In liefde zond God Zijn geliefde Zoon met de naam Jezus naar deze wereld ; “… want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheüs 1:21). Eenieder die in Jezus gelooft, zal worden gered en ontvangt het eeuwig leven (Johannes 3:16). Jezus alleen is de Redder (Handelingen 4:12).
Voordat jij een echte verandering in jouw leven kunt ervaren, moet je eerst kijken naar Jezus als Verlosser en overgebracht worden van de geestelijke dood naar het eeuwige leven (1 Johannes 5:11-12).
“Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.” (Romeinen 5:17).
Wat een Redder is Hij! “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebreeën 7:25). Ongeacht wat jij hebt gedaan, Jezus is machtig en is in staat om jou te redden (Jesaja 63:1)!
Beste student, zie op Jezus, Die jouw verlossing tot stand bracht door Zijn dood aan het kruis. Jezus heeft het volmaakte leven geleid dat jij had moeten leiden en Hij stierf de dood die jij had verdiend, zodat jij gered kon worden!
Aan het kruis heeft Jezus jouw zonden op Zich genomen en heeft aan jou Zijn rechtvaardigheid gegeven (2 Korinthe 5:21). Jouw zonden verdienden de dood, maar Jezus nam jouw dood en overwon hem. Jij zondigde en verdiende straf, maar Jezus heeft alle toorn van God over jouw zonde op zich genomen. Jezus nam al jouw schuld en schaamte en betaalde de schuld van jouw zonden en jij bent nu vrij om een vreugdevol en overvloedig leven te lijden in een liefdevolle relatie met God en anderen.
Als jij naar Jezus als Verlosser kijkt, dan zie jij wat God ziet – het verzoenende bloed van Zijn geliefde Zoon. Als jij jouw vertrouwen stelt op Jezus als Verlosser, word jij met de gerechtigheid van Christus bekleed en ben jij voor God aanvaardbaar (Filippenzen 3:9; Efeze 1:5-7).

In alles op Jezus zien